idelica

Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 1. Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden, geschieden alle verkopen, leveringen en diensten onder de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant.
   
 2. De gegevens opgenomen in onze brochures, documentatie en website zijn geheel en al vrijblijvend. Omwille van het feit dat vele artikels (vooral meubels) handmatig worden gefabriceerd en gekleurd zijn kleine kleurverschillen mogelijk. Dit kan geen reden zijn tot verbreking van de verkoopsovereenkomst.
   
 3. De opgegeven leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieven titel. Het overschrijden van de voorziene leveringstermijn kan onder geen enkele voorwaarde de verbreking van de koopovereenkomst met zich meebrengen. Het uitstel of de niet-naleving kan bovendien geen oorzaak zijn voor het ontstaan van een recht tot schadevergoeding in hoofde van de koper.
   
 4. De goederen worden verkocht en ontvangen in onze winkel.
   
 5. Klachten wegens zichtbare gebreken moeten per aangetekend en gemotiveerd schrijven door de koper gemeld worden binnen de 8 dagen na levering. Gebrekkige goederen kunnen slechts worden toegezonden na schriftelijk akkoord van IDELICA en reizen steeds op kosten en risico van de koper. Klachten wegens verborgen gebreken dienen per aangetekend en gemotiveerd schrijven geformuleerd te worden met duidelijke vermelding van de gebreken.
   
 6. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen contant betaalbaar, netto en zonder korting. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning, een conventionele rente van 1,25% per maand of per gedeelte van een maand verschuldigd.
  Bij niet-betaling van de factuur of een deel van de factuur op de vervaldag, wordt het schuldsaldo bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% als forfaitaire schadevergoeding met een minimum van 75 Euro en een maximum van 2000 Euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
  De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.
  Een klacht van eender welke aard kan door de koper niet ingeroepen worden als reden tot schorsing of uitstel van betaling.
   
 7. Ingeval de koper in gebreke blijft de geleverde goederen of diensten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan IDELICA, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de koper via een eenvoudige aangetekende zending.
   
 8. IDELICA behoudt het recht om nog niet geleverde/niet-uitgevoerde bestellingen te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten zolang de vorige leveringen niet werden betaald.
   
 9. De aan de koper geleverde goederen blijven eigendom van IDELICA tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen, noch te verpanden, zolang zij eigendom van IDELICA blijven.
  Ingeval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn.
  Worden de koopwaren toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde waren.
  De koper draagt vanaf het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst het risico van beschadiging, vernieling en verdwijning.
   
 10. De overeenkomst wordt uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Het Belgische recht is van toepassing.
   
 11. Alle geschillen behoren uitsluitende tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van IDELICA.

Schrijf je in om op de hoogte te blijven van onze laatste nieuwigheden

Proudly presented by Digitalized